About Us

Šī gada janvārī tika reģistrēta Reģionālā biznesa un tūrisma attīstības biedrība “Jēkabpils rezidence”, kuras viens no dibinātājiem ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Biedrības statūtos noteiktie mērķi ir: Jēkabpils pilsētas un Zemgales reģiona mazo un vidējo uzņēmēju interešu pārstāvniecība un dialoga veidošana ar valsts un pašvaldību iestādēm, Latvijas un starptautiskajām organizācijām, uzņēmēju savstarpējās sadarbības un konkurētspējas veicināšana, stiprināšana un mārketinga aktivitāšu veicināšana; uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības veicināšana un ar to saistītu pasākumu īstenošana; informācijas par tūrisma pakalpojumiem to daudzveidību un pieejamības nodrošināšana, kā arī Jēkabpils pilsētas un reģiona tūrisma piedāvājuma popularizēšana, uzņēmēju un personu, kas vēlas uzsākt uzņēmējdarbību, informēšana un izglītošana par biznesa vidi, normatīvajiem aktiem un nodokļu politiku, kā arī par iespēju saņemt atbalstu dažādās pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības programmās. Biedrība arī pārstāvēs uzņēmēju intereses dažādās organizācijās, nodrošināt pārstāvību reģionālās un starptautiskās izstādēs, konferencēs un forumos.

Biedrības “Jēkabpils rezidence” birojs atrodas bijušajā bankas ēkā Pormaļa ielā 11, Jēkabpilī, 1.stāvā. Diemžēl, sakarā ar valstī un pašvaldībā izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai, klientu apkalpošana klātienē biedrības telpās šobrīd nav iespējama. Biedrības valdes locekle Mārīte Pole strādā attālināti, sniedzot konsultācijas un komunicējot elektroniski ar esošajiem un potenciālajiem uzņēmējiem un tūrisma jomas pārstāvjiem par viņiem aktuālajiem jautājumiem.

Īpaši svarīgi kļūst jautājumi par atbalsta iespējām grūtībās nonākušo nozaru uzņēmumiem un to darbiniekiem, tāpēc biedrība un pašvaldība apzina situāciju un, izmantojot visus iespējamos resursus, informē par dažādiem atbalsta pasākumiem. Biedrība ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras starpniecību ir iesaistījusies arī iniciatīvā par priekšlikumu sniegšanu valdībai maksimāli paplašināti noteikt tās nozares, kurām sakarā ar Covid-19 izplatību būtu nosakāmi dažādi atbalsta veidi atbilstoši likumam “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kura mērķis ir noteikt pasākumus valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai, īpašos atbalsta mehānismus, kā arī izdevumus, kas tieši saistīti ar Covid-19 izplatības ierobežošanu.

Biedrības ‘’Jēkabpils rezidence’’ valde aicina visus jautājumus un ierosinājumus attiecībā uz Jēkabpils reģiona uzņēmējdarbības un tūrisma vides uzlabošanu iesūtīt elektroniski uz e-pastu: jekabpils.rezidence[at]gmail.com, vai zvanīt uz tālruni 27299940. Pēc valstī noteikto ierobežojumu atcelšanas biedrības telpas būs atvērtas arī visiem interesentiem klātienē Pormaļa ielā 11, Jēkabpilī, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, par ko biedrība informēs atsevišķi.
Biedrības “Jēkabpils rezidence” valdes locekle Mārīte Pole